Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 12 2018

rawruapart
rawruapart
Reposted frommetafnord metafnord viaQudaci Qudaci
rawruapart
rawruapart
1253 4b99 500
Reposted frommartynkowa martynkowa viaButarou Butarou
rawruapart

January 08 2018

rawruapart
6323 99f7
Reposted fromyanek yanek viaxannabelle xannabelle
rawruapart
Reposted fromantichris antichris viairmelin irmelin
rawruapart
2591 d5d0 500
Reposted fromlubieplacki lubieplacki viairmelin irmelin
rawruapart
9416 fe21 500
Reposted fromrichardth richardth viaQudaci Qudaci

January 04 2018

rawruapart
rawruapart

January 01 2018

rawruapart
2638 2f4b 500
Reposted fromtishka tishka viairmelin irmelin
rawruapart
0976 0ca5 500

magic-of-eternity:

Magic sky. Magic art. Magic painter.

Reposted fromthatsridicarus thatsridicarus viairmelin irmelin
rawruapart
8752 2167 500
przed prawdą nie uciekniesz.
Reposted frommodiglovinne modiglovinne viaAyumi Ayumi
rawruapart
Rzadko poznaję osoby, które są w moim stylu. Rzadko udaje mi się kogoś tak naprawdę polubić. Ale kiedy już na kogoś takiego trafię, przywiązuję się do niego zbyt mocno i zbyt szybko.
Reposted fromMooonroe Mooonroe viaAyumi Ayumi
rawruapart
3870 6839
kafka.
Reposted fromrol rol viaAyumi Ayumi
rawruapart
Najprostsze wyjście - pomyślał mistrz - oszaleć. Przestać kontrolować sytuację. Położyć się na fali. Dać się ponieść. 
— Marcin Świetlicki, Jedenaście
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl